دومین کنفرانس روسای مجالس 6 کشور برای مقابله با تروریسم در تهران آغاز شد

این کنفرانس که از روز جمعه آغاز شده قرار است در روز شنبه هم ادامه داشته و کمیته های تدوین اسناد و تدوین بیانیه تهران نشست هایی خواهند داشت.

چهارشنبه 24 مرداد 1397