طراحی، مشاوره و برنامه ریزی همایش

برنامه ریزی، مشاوره برگزاری همایش ها و تعیین مسیرهاي اجرايی برنامه هاي تب يين شده به گونه اي مدیریت می شود که تا بهترین و بیشترین تأثیرگذاری ممکن را در پی داشته باشد. لذا با توجه به چنين هدف خطيري، شرکت همايش آفرينان جاويد آمادگی ارائه خدمات و مشاوره در زمینه های زیر را دارد : - تعریف و تبیین محور همایش در راستای موضوع اعلام شده - پیشنهاد و مشاوره در زمینه بهترین و مناسب ترين زمان برگزاری مراسم - پیشنهاد در خصوص مناسب ترین محل جهت برگزاری مراسم - پيشنهاد و مساعدت در دعوت از مدعوين جهت ايراد سخنراني يا حضور در همايش - پیشنهاد و طراحی مناسب ترین و بهترین الگو و مدل پذیرایی میهمانان

برنامه ریزی، مشاوره برگزاری همایش ها و تعیین مسیرهاي اجرايی برنامه هاي تب يين شده به گونه اي مدیریت
می شود که تا بهترین و بیشترین تأثیرگذاری ممکن را در پی داشته باشد. لذا با توجه به چنين هدف خطيري، شرکت
همايش آفرينان جاويد آمادگی ارائه خدمات و مشاوره در زمینه های زیر را دارد :
- تعریف و تبیین محور همایش در راستای موضوع اعلام شده
- پیشنهاد و مشاوره در زمینه بهترین و مناسب ترين زمان برگزاری مراسم
- پیشنهاد در خصوص مناسب ترین محل جهت برگزاری مراسم
- پيشنهاد و مساعدت در دعوت از مدعوين جهت ايراد سخنراني يا حضور در همايش
- پیشنهاد و طراحی مناسب ترین و بهترین الگو و مدل پذیرایی میهمانان

شنبه 24 شهریور 1397